¿Por qué y cómo?

por-que-y-como

La Xell és la Xarxa d’Educació Lliure: una associació de persones i entitats a favor d’una mirada respectuosa envers les necessitats vitals de la persona. En particular dels infants. Creiem que educar no significa instruir, ni tan sols ensenyar, sinó més aviat cuidar i acompanyar els processos de vida dels infants, les seves
famílies i els de qui els acompanya.

La Xell té dos grans objectius

 • Ajudar els nous projectes d’educació lliure i facilitar l’intercanvi entre els que ja funcionen.
 • Difondre, des de la proximitat, aquesta mirada respectuosa envers la infància.

La XELL no està pensada com una entitat de serveis. La principal raó per associar-s’hi és fer pinya i donar suport al moviment d’una educació centrada en la persona, en la seves necessitats, de manera integral, sana, respectuosa i viva. Respectuosa amb l’infant, amb qui l’acompanya i amb l’entorn.

L’associació es dedica a donar suport als espais d’educació lliure, a difondre aquesta mirada envers l’acompanyament dels infants i a treballar per un reconeixement legal de les opcions que no passen per l’escolarització formal, ja que actualment no hi ha una figura legal explícita a la que ens puguem acollir (ni les famílies que eduquen a casa, ni les “escoletes” alternatives que són incompatibles amb els requisits que s’exigeixen a l’escola formal).

Som una associació sense ànim de lucre. De fet la Xell som la gent que en formem part. Es cobra una quota per una part de les hores de gestió (tot i que grant part de la feina es fa és voluntària), pel manteniment del web, pels desplaçaments per a fer reunions, el lloguer d’espais per a fer conferències i activitats, i estem reservant un fons de cara a les tasques de la comissió de legalitat per quan comencem a visitar els partits polítics i l’Administració i a encarregar un estudi legal sobre les possibles vies de legalitzar els espais d’educació lliure que no compleixen els requisits d’escola formal, així com l’educació en família.

A la Xell s’hi poden associar:

 • persones a títol individual
 • projectes d’educació lliure, entesos com espais preparats, on hi ha uns infants que són acompanyants per uns adults de referència, familiars o no.

Diem que les persones s’inscriuen a la XELL i els projectes s’hi adhereixen. Per això parlem de persones sòcies i Projectes Adherits, que són els projectes XELL.

A part hi ha els projectes Emergents XELL: projectes joves que encara no són projectes XELL, però estan en vies de fer-s’hi.

Tot i que l’objectiu és donar suport i fer pinya amb el moviment d’educació lliure, associar-s’hi implica també uns avantatges que decrivim tot seguit:

AVANTATGES PER ALS PROJECTES ADHERITS A LA XELL

 • Un assessorament inicial (primera visita) i documentació amb els temes més freqüents que són objecte de dubtes i consultes.
 • Tenir accés a informació restringida del web (gestió de socis, borsa de treball, inscripció al Directori de Productes i serveis,…).
 • Difusió de les activitats del projecte a través de la llista, el web, les fires, ….
 • Difusió de les activitats pròpies dels Acompanyants
 • Descomptes en activitats organitzades per la xell i els projectes adherits.
 • Associació voluntària a la XELL sense cost addicional de tots els membres de les famílies participants en el projecte adherit, amb els avantatges dels socis individuals.
 • Representativitat col·lectiva davant l’administració en els temes legals acordats col·lectivament.
 • Accés a la borsa de treball i voluntariat
 • Accés i presència al Directori de productes i serveis oferts per membres de la XELL
 • Participació a les trobades de projectes XELL
 • Participació a les trobades d’acompanyants
 • Participació al Grup de Treball de la XELL (òrgan de coordinació)

AVANTATGES PER A LES PERSONES ASSOCIADES A LA XELL

 • Participar en els òrgans de l’associació: comissions, assemblees, junta (grup de treball)
 • Obtenir descomptes en les activitats de la XELL: tallers de formació, seminaris
 • Accés al centre de documentació.
 • Descomptes en activitats d’altres entitats vinculades amb la xell.
 • Possibilitat de fer preguntes, difusió d’activitats i propostes sense ànim de lucre, trobar gent, etc a la llista i al web de la Xell.
 • Accés a la borsa de treball i voluntariat
 • Aparèixer al Directori de productes i serveis

Per associar-se a títol individual cal:

 • Omplir el formulari d’inscripció per socis individuals
 • Abonar la quota a títol individual:
  • L’associació funciona amb el curs escolar de setembre a agost.
  • La quota anual és de 40€:
   • O bé en un sol pagament a l’any, entrant a principis de curs.
   • O bé en tres pagaments, un per quadrimestre, de 20€, 10€ i 10€
  • Nota: Si no s’entra a principi de curs, la quota es prorrateja per quadrimestre:
   • 30€ si s’entra entre gener i abril
   • 20€ si s’entra entre maig i juliol. Els formularis de l’agost els tramitem com altes al setembre.
  • També agraïm donatius superiors.
 • Per la Xell, un projecte Adherit és un espai d’acompanyament en funcionament on hi ha uns adults acompanyants/mares/pares que tenen cura de vàries criatures a partir de dos anys d’edat.
 • L’espai i l’actitud dels adults es basen en els principis d’Educació Lliure de la XELL. No obstant, dins la XELL hi ha molts tipus d’espais amb característiques pròpies ben diferenciades.
 • Per adherir-se, l’experiència ens ha portat a demanar que la Xell i el projecte es coneguin per poder-nos explicar qui som i què fem els uns i els altres i compartir les afinitats pedagògiques que ens han portar a trobar-nos. I també per donar-vos informació sobre la Xell i el seu funcionament.
 • Després d’una primera visita en format de supervisió, el projecte i la XELL decideixen conjuntament si es tira endavant l’adhesió.
 • Un cop el projecte és adherit, si així ho desitgen, tots els i les acompanyants i famílies (i els seus membres) passen a comptar com associats a la XELL i a gaudir dels avantatges de ser soci o sòcia.
 • Ser projecte adherit XELL implica mantenir viu el contacte amb la XELL i els altres projectes adherits i participar, en la mesura del possible, de les activitats que s’organitzin (internes, com les trobades de projectes i externes, com les xerrades, tallers, etc).
 • Els passos a fer, doncs, són els següents:
  1. Omplir el formulari d’adhesió del projecte
  2. Quedar amb algú de la Xell per la 1ª visita, si escau.
  3. Tramitar l’adhesió
  4. Abonar la quota

Què costa adherir-se i com funciona la primera visita?

El primer any, el projecte ha d’abonar la quota anual més el cost de la Primera Visita. La Primera Visita té el cost d’una Supervisió, menys el descompte, en cas d’adhesió, explicat més avall. El segon any i següents, el projecte només abona la quota anual.

Les condicions econòmiques de la quota anual dels projectes Adherits, són les següents:

 • És el projecte qui decideix adherir-se i qui paga la quota, no les famílies directament. Després, internament, cada projecte decideix com fer front a la gestió i a la inversió.
 • La quota del projecte és funció de la mida del projecte.
 • La mida del projecte ens la dóna el número de totes les famílies presents (sense comptar acompanyants ni germans).
 • La quota es calcula multiplicant el número de famílies presents per una quota individual anual
 • La quota individual anual és de 40€, que es prorrategen per quadrimestre si no s’entra a principi de curs (30€ al 2n Q., 20€ al 3r Q.).
 • És a dir, la quota d’enguany per adherir-se a la XELL és de: nº de famílies x 40€.
 • D’aquesta manera, l’esforç econòmic de la gent que sosté els projectes petits és el mateix que el de l agent que sosté els projectes grans.
 • La quota es pot abonar tota a principi de curs o fraccionar-la en dos (per semestre) o en tres (per quadrimestre).

Si voleu tirar endavant l’Adhesió, hauríem d’organitzar la Primera Visita, que té el mateix format que una Supervisió, un servei d’assessorament pedagògic presencial realitzat al projecte que ho demana. Funciona com segueix:

 • Una persona de la XELL :
  • va a l’espai en hores de funcionament
  • s’hi està unes 3 hores només observant
  • Es parla amb les persones que coordinen i porten el projecte.
  • Opcionalment, es fa un informe per al projecte amb observacions
  • En cas de Supervisió com a Primera visita, es decideix conjuntament amb el projecte si el projecte s’adhereix.
 • Les condicions econòmiques i els descomptes són els següents:
 • El cost és de 250€, la XELL es fa càrrec dels desplaçaments.
 • Descomptes: Si el projecte s’adhereix, es descompten 50€ de la quota anual del curs en què s’entra a la XELL
 • L’informe opcional te un cost addicional de 50€.

Tot plegat, quota i 1ª Visita, fa que en cas d’adherir-se el primer curs cal pagar la quota anual més 200€ de la 1ª visita. En cas de no adherir-se el projecte només abona els 250€ del cost de la Supervisió XELL (la 1ª Visita).

Si el tema econòmic és un problema per al projecte (de liquiditat o ideològic), es busquen possibles alternatives per a què els diners no siguin una raó per quedar-se fora.

La Supervisió XELL és una activitat de caire pedagògic. L’adhesió es decideix junt amb el projecte. És a dir, que no és una inspecció o un examen, sinó una posta en comú per decidir plegats d’iniciar el camí junts, en coherència amb els nostres principis. És sobretot per conèixer’ns i començar a crear vincles.

Val a dir que independentment de tramitar o no l’adhesió, els projectes que han gaudit d’una supervisió han valorat molt positivament l’experiència d’assessorament pedagògic que representa.

Els projectes adherits formen part de la XELL com a entitats de ple dret, doncs la XELL som els projectes i les persones que fem la xarxa.