L’adaptació al sistema educatiu formal

ladaptacio-al-sistema-educatiu-formal

Dins l’entorn de famílies que segueixen l’educació lliure, ja sigui a casa o bé en centres no homologats pel Departament d’Ensenyament, hi ha la inquietud dequè passarà si mai volen entrar al sistema oficial. Ja sigui durant l’etapa d’Educació Obligatòria o bé després, més enllà dels 16 anys, potser amb vistes a la universitat. Podran?

Primer de tot, volem deixar clar que no és un objectiu dels espais de la XELL que els infants acabin anant a la Universitat, sinó que es contempla com una  possibilitat més del camí que cadascú fa, seguint la seva trajectòria personal.

L’etapa del 0-3 (primer cicle d’infantil)

Començant pels primers anys de vida, l’etapa de criança, del 0-3, la considerem una etapa on defensem que l’infant estigui amb la mare o persona que el maternitza.

Respectem també les opcions en què per raons que la família consideri necessàries, si es fa des de la consciència i posant en joc tots els factors, es decideixin alternatives el màxim de respectuoses amb tothom.

Destacar que en aquesta etapa, no és ni un dret ni una obligació escolaritzar els infants en escoles bressol. És a dir, no cal escolaritzar i l’Administració no ha d’oferir cap plaça.

L’etapa del 3 a 6 (segon cicle d’infantil)

Aquesta etapa tampoc és obligatòria. Tot i que sí que és un dret de l’infant que l’Administració li proporcioni una plaça gratuïta al sistema reglat d’Ensenyament si la família ho desitja.

L’etapa del 6 als 16 (Primària i Secundària): etapes d’Educació Obligatòria

Amb les actuals llei d’educació (LEC i LOMCE),  solen interpretar que l’escolarització és obligatòria a partir dels sis anys, és a dir que es consideren obligatòries l’Educació Primària (dels 6 als 12 anys) i la Secundària (ESO- dels 12 als 16 anys). Nosaltres defensem que la llei parla d’Educació i no d’Escolarització en centre homologat. Per això també parlem d’alternatives com l’escola a casa.

En aquestes etapes, segueix sent un dret de l’infant que l’Administració li proporcioni una plaça dins els sistema reglat d’Ensenyament. Per tant, en qualsevol moment, un infant de 6 a 16 anys pot demanar plaça i l’Administració li ha de obtenir en un centre Homologat.

És a dir, dels 6 als 16 anys, un infant no escolaritzat es pot inscriure en el curs que li pertoca per edat de forma automàtica i, als 16 anys (fins i tot entrant amb 15 anys a 4t d’ESO), obté el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Són casos que anomenen d’incorporació tardana i es tracten com alumnes que venen d’altres països i per tant, d’altres sistemes educatius.

Si no entra al sistema educatiu oficial abans dels 16 anys, no obté el títol de la ESO i per tant, amb 16 anys, no podrà accedir al Batxillerat o als Mòduls de Grau Mig.

Incorporació amb més de 16 anys

Obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria

Si es vol accedir al Batxillerat o a Mòduls de formació, cal obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Requisits:

 • Tenir 18 anys o complir-los dins l’any natural en què es fan les proves.
 • Haver finalitzat l’ESO sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
 • Haver finalitzat l’educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les proves.

Un cop s’obté el Títol de graduat amb educació secundària, es pot accedir a:

1.- Un Mòdul de grau mig.

2.- Batxillerat (El Batxillerat hi ha l’opció de fer-lo a distància…)

Si no es té el Graduat en educació secundària, què es pot fer?

Accés a un Mòdul de Grau Mig:

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • o tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • o tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • o haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), (cal tenir 17 anys, el curs té una durada de 600 h. i és per persones sense el Graduat)
 • o haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • o tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • o haver superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8,) Aquest programa té una durada de 1 curs. (per persones sense graduat)
 • o haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • o tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Les persones que superen el cicle formatiu de grau mitjà obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

 • o al batxillerat,
 • o a un cicle de grau superior (cal superar la prova d’accés),
 • o al món laboral.

Accés al Mòdul de Grau Superior:

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:
o        tenir el títol de batxillerat,
o        tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
o        haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat    experimental,
o        haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
o        haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS),
o        tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
o        haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir.
Les persones que superen un cicle formatiu de grau superior obtenen el títol de tècnic superior, que els permet accedir:

o        a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
o        al món laboral.

Què es pot fer si no es té el Graduat, ni tampoc s’ha fet cap Mòdul i es vol anar a la Universitat?

Accés a la universitat:

1. A PARTIR DE LES PAU

Qui pot fer les PAU?

 • Alumnat que acaba el 2n de batxillerat a Catalunya l’any de les proves
 • Alumnat amb el batxillerat o equivalent de cursos anteriors
 • Alumnat de sistemes educatius estrangers
 • Alumnat de cicles formatius de grau superior
 • Altres situacions

2. ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS

 Qui pot fer les proves de la fase específica

Els estudiants que comptin amb títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, i tècnic esportiu superior o equivalents poden accedir a ensenyaments universitaris de grau.

Aquests estudiants poden accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau sense necessitat de fer cap prova; la seva nota d’accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats. Si volen millorar la seva nota d’accés poden presentar-se, amb caràcter voluntari, a la fase específica de les PAU.

3. MÉS GRANS DE 25 ANYS

Les persones més grans de 25 anys poden accedir a la universitat superant la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.
Requisits

Poden presentar-se a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

Tenir 25 anys abans de l’1 d’octubre de l’any en curs.

No tenir superades les PAU (o equivalent).

No estar en possessió d’un títol de tècnic superior, de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o o d’esports (o equivalent).

No tenir cap titulació universitària.

4. PROVES D’APTITUD PERSONAL (PAP)

Indicacions generals

Els estudiants que volen accedir a alguns estudis de grau amb prova d’aptitud personal han d’efectuar, a més de la preinscripció, una prova d’aptitud personal, i per això han de formalitzar-ne la matrícula.
* Novetat: prova d’aptitud personal (PAP) per a l’accés als graus en educació infantil i primària, amb totes les seves denominacions, de les universitats públiques i privades del sistema universitari català.

Ensenyaments de Ciències de l’activitat física i de l’esport (UB, UPF, UdL, UdG i URV), Cinema i mitjans audiovisuals (UB), Pilot d’aviació comercial i operacions aèries (URV), i

Traducció i interpretació -anglès- (UAB i UPF).

Ensenyaments de Ciències de l’activitat física i de l’esport (UVic-UCC)

Ensenyaments d’Educació infantil/Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre/menció Llengua anglesa) (UVic-UCC).

I si el què vull fer és algun ensenyament artístic o esportiu?

Ensenyaments artístics o esportius

Els ensenyaments artístics proporcionen als alumnes una formació artística de qualitat i garanteixen la qualificació dels futurs professionals de les arts plàstiques, el disseny, la música, la dansa, l’art dramàtic i la conservació i restauració de béns culturals.

Els cicles d’ensenyaments esportius capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.

Aquestes formacions són mòduls de grau mig i superior

font: Departament d’Ensenyament

Hi ha altres maneres d’accedir a la formació reglada.

Són les següents:

1.- Estudiar mitjançant un centre estranger a distància (quasi sempre als EUA) i després es convalida el títol gràcies a la “Postil·la de l’Haia”.

2.- Empadronar el teu fill a l’estranger i matricular-lo a CIDEAD ( entre d’innovació i desenvolupament a distància)

3.- Sabent anglès, accedir directament a la Open University, sense cap titulació prèvia.

4.- Sabent anglès, presentar-se a les proves del sistema Britànic i accedir a la Universitat britànica i després a la catalana, mitjançant un trasllat d’expedient.

font: http://educarpetas.blogspot.com.es/