La educación libre

Puede serte útil

És difícil definir, en poques línies, el que representa l’educació lliure. A més, cada projecte, grup de criança o escola d’educació lliure té uns components propis que el fan especial i diferent dels altres.

Tanmateix, la majoria de projectes se senten identificats amb paraules com respecte, cuidar, confiança, límits, disponibilitat dels adults, no judici, conseqüències lògiques i que ajuden l’infant –en comptes de premis i càstigs extrínsecs–, acompanyament emocional, vivència, amor, etc.

Totes les escoles d’educació lliure acostumen a ser espais poc massificats, amb una ràtio promig d’1 adult/a per a cada 6 o 7 nens i nenes pel segon cicle de l’etapa d’infantil (de 3 a 6 anys orientatius), per exemple. Això no implica que un adult/a estigui sempre amb un mateix grup de nens i nenes, ni que aquests estiguin sempre en companyia dels mateixos nens i nenes. Ben al contrari, l’agrupament dels nens i nenes es crea de manera espontània en funció dels propis interessos i afinitats.

Aprenentatge es considera tot allò que parteix d’un impuls propi, tota experiència que està motivada intrínsicament, sense suggeriments subtils dels adults/es, i que engloba tota la persona, totes les seves dimensions psicomotrius, emocionals, socials i cognitives.

En conseqüència, podríem dir que no existeix cap currículum previ, o be que el currículum d’aquestes escoles es va generant en l’acció. No existeixen uns continguts que cal donar obligatòriament en un moment determinat del procés educatiu, ni s’obliga tampoc a que una majoria de nens/es o adults/es imposi la seva decisió a les minories o als individus. De fet, totes les activitats proposades pels adults o per altres nens i nenes són, en principi, voluntàries, ja que no són més que propostes d’experiències, a partir de les quals cada nen i nena, des de la percepció del seus estat i de les seves necessitats actuals, ha de decidir si desitja o no acceptar-les.

La família es considera el principal element en la criança i educació dels nens i les nenes. Molts dels projectes d’educació lliure són creats i coordinats des de les famílies, altres són responsabilitat de grups d’educadors/es, i també hi ha projectes amb responsabilitats compartides. Però en tots els casos, la inclusió i la participació de les famílies és un element fonamental, Podríem dir que hi ha una perspectiva sistèmica en aquests enfocaments.

En resum, l’educació lliure pretén ser una relació educativa basada en l’acceptació i el respecte per la persona, que se sosté en la idea que la principal funció de l’educació no és preparar individus per incorporar-se al món laboral, sinó que representa un compromís per entendre i ajudar l’altre a desenvolupar-se en totes les seves dimensions.

Sense cap voluntat de ser excloents, però amb el desig de donar a conèixer la nostra identitat i el que desitgem, les persones i col·lectius que formem part de la Xell entenem per educació lliure aquella que respecta els següents principis:

 • L’educació de la persona a través de la convivencialitat.
  Entenem que l’educació s’articula sobretot a través de la convivència i les interaccions entre persones de qualsevol edat. La primera necessitat humana és la necessitat de l’altre, la necessitat de ser estimat i d’estimar. La construcció de relacions humanes plenes és alhora mitjà i finalitat de l’acció educativa. Els sabers culturals són més que res un vehicle per articular aquestes relacions i no una finalitat en sí mateixos.
 • L’educació integral de totes les dimensions de la persona.
  L’ésser humà és un ésser complex, amb múltiples dimensions. L’educació ha de permetre el desenvolupament de totes aquestes dimensions o intel·ligències (cognitives, físiques, emocionals, expressives, socials, etc.) des d’un enfocament global i no fragmentari.
 • L’educació a través del respecte a les necessitats, els ritmes i la intimitat de cadascuna de les persones.
  Entenem que tota persona, infant i adulta, està en continu creixement, i que ningú està en disposició de forçar, accelerar o involucionar aquest procés des de l’experiència pròpia i el mentalisme. L’educació lliure implica doncs construir relacions basades en la no imposició, la no coercitivitat, i el respecte als processos individuals.
 • L’educació en la llibertat responsable.
  Entenem que la relació educativa ha de possibilitar la llibertat de la persona per actuar i prendre decisions des de la percepció de les seves necessitats i la interdependència amb l’altre. No es tracta, doncs, d’un concepte ingenu de llibertat, de fer el que a un li dona la gana, sinó d’una llibertat responsable, que representa una vinculació i un compromís amb l’altre des de la pròpia autonomia i vivència.
 • L’educació a través de la corresponsabilitat
  Cada etapa de la vida te unes característiques i unes limitacions que ens permeten afrontar les situacions de manera peculiar. En conseqüència, la relació entre l’infant i l’adult ha de tenir en compte les potencialitats de cada persona, des de la plena responsabilitat que cadascun està capacitat per assumir, per tal d’anar construint una major igualtat i justícia socials.
 • L’educació a través de l’aprenentatge vivencial i actiu.
  L’aprenentatge, que parteix del propi organisme implica descobrir, tocar, sentir i explorar l’entorn natural i social. És a partir d’aquesta vivència que som capaços de copsar les relacions més profundes de la realitat. L’infant, el jovent, i l’adult per igual, no necessita cap motivació extrínseca per aprendre. Tot el nostre impuls vital està dirigit en aquest sentit. Necessitem explorar la realitat amb els nostres sentits, amb la implicació global de totes les nostres dimensions.
 • Una proposta d’espais, ambients i materials
  Tots aquests principis s’articulen en la pràctica diària a través d’ambients i materials que estan disponibles per l’exploració i manipulació dels infants. Hi ha una varietat d’ambients, cadascú amb les seves peculiaritats i límits. Tot això dins d’una atmosfera general relaxada, sense pressions externes, ni expectatives de produir o de tenir res, simplement de ser.

És que pot haver-hi alguna cosa més enllà de SER, simplement SER?

En 2004 empezamos a encontrarnos diferentes colectivos y grupos de familias que de forma más o menos estructurada, más o menos formal, teníamos espacios donde encontrarnos con los niños y acompañar sus procesos de aprendizaje y maduración de la forma más respetuosa con ellos posible.

De esas turbadas surgió la XELL, la Red de Educación Libre. Por eso decimos que XELL somos los proyectos y personas que formamos parte.

Para entender cómo nos organizamos los espacios y escuelas Adheridos a la XELL véase el Manifiesto de la XELL

La mayoría de los proyectos (espacios educativos) de la Xell no están reconocidos formalmente como escuela y por tanto, las criaturas que asisten constan oficialmente como no escolarizadas.

Antes de los seis años lo hay problema, pero después hay mucha controversia en torno a la obligatoriedad de escolarizar a las criaturas a partir de esa edad. En este sentido, decimos que las familias que no escolarizan formalmente a los hijos o hijas de más de 6 años se encuentran en una situación de alegalidad. Puesto que no está reconocido explícitamente por la ley pero en ningún reglamento dice que sea ilegal.

Sin embargo, la lectura que hacen las administraciones en estos momentos, es que a partir de los seis años no es legal la educación en casa y si nunca se pronuncia un juez acaba obligando a la escolarización de la criatura.

Pero no siempre llega aquí. Al final las situaciones se resuelven caso por caso. La realidad es que en Cataluña, que hasta ahora parecía tener competencias plenas en Educación, hay familias que educan en casa y familias que llevan a los niños en espacios de primaria y secundaria no homologados. Aunque la administración tenga conocimiento, generalmente no interviene. Salvo en los casos en que ha habido denuncia explícita por algún particular o algún centro. Entonces la administración está obligada a intervenir.

Incluso en este último caso, la gran mayoría de casos se han resuelto sin mayores consecuencias por la familia que tener que aceptar visitas de Servicios Sociales. Es cierto que esto puede llegar a ser pesado. Pero la familia ha podido continuar con la opción que habían tomado.

Por lo que se refiere a la desescolarización, es más fácil no escolarizar nunca que desescolarizar. Desescolarizar en la etapa de infantil, como nadie te puede decir que es obligatorio escolarizar, no pueden pegarte. Pero si lo haces después, cuando lo sacas de un centro, éste querrá saber a qué otro centro debe enviar el expediente del alumno… Entonces todo depende de la dirección del centro de origen y si te quieren complicar la vida o no. Ahora, en caso de contencioso de algún tipo administrativo, a veces, a ojos del juez, ayuda más el hecho de haber escolarizado, que haberse mantenido siempre al margen con los niños en casa. No lo compartimos, pero es lo que a veces nos encontramos.

Por tanto, para la Xell, las opciones de educación libre para niños de más de 6 años pasan por llevarlas a un proyecto XELL o educar en casa. En el primer caso, te recomendamos mirar el mapa de proyectos XELL que está en la web y contactar directamente con ellos para saber cuáles de los que le pueden interesar por ubicación acogen a niñas y niños en edad de primaria y secundaria. Algunos de ellos ya homologados como escuela oficial o en vías de legalizarse. En cuanto a educar en casa, te recomendamos la web de la Coordinadora de Educar en Familia (https://www.educarenfamilia.org/).

Por las razones de alegalidad que comentábamos al principio, en la Xell no tenemos una lista explícita de proyectos de primaria o secundaria. Y la situación y el ofrecimiento de los proyectos puede fluctuar mucho en función de las familias existentes.

Dentro del entorno de familias que siguen la educación libre, ya sea en casa o bien en centros no homologados por el Departament d’Ensenyament, existe la inquietud de que pasará si alguna vez quieren entrar en el sistema oficial. Ya sea durante la etapa de Educación Obligatoria o después, más allá de los 16 años, quizás con vistas a la universidad. ¿Podrán?

Ante todo, queremos dejar claro que no es un objetivo de los espacios de la XELL que los niños acaben yendo a la Universidad, sino que se contempla como una posibilidad más del camino que cada uno hace, siguiendo su trayectoria personal.

La etapa del 0-3 (primer ciclo de infantil)

Empezando por los primeros años de vida, la etapa de crianza, del 0-3, la consideramos una etapa en la que defendemos que el niño esté con la madre o persona que lo materniza.

Respetamos también las opciones en las que por razones que la familia considere necesarias, si se hace desde la conciencia y poniendo en juego todos los factores, se decidan alternativas el máximo de respetuosas con todos.

Destacar que en esta etapa, no es ni un derecho ni una obligación escolarizar a los niños en guarderías. Es decir, no es necesario escolarizar y la Administración no debe ofrecer ninguna plaza.

La etapa del 3 a 6 (segundo ciclo de infantil)

Esta etapa tampoco es obligatoria. Aunque sí es un derecho del niño que la Administración le proporcione una plaza gratuita en el sistema reglado de Enseñanza si la familia lo desea.
La etapa del 6 a los 16 (Primaria y Secundaria): etapas de Educación Obligatoria

Con las actuales leyes de educación (LEC y LOMCE), suelen interpretar que la escolarización es obligatoria a partir de los seis años, es decir que se consideran obligatorias la Educación Primaria (de los 6 a los 12 años) y la Secundaria (ESO – de los 12 a los 16 años). Nosotros defendemos que la ley habla de educación y no de escolarización en centro homologado. Por eso también hablamos de alternativas como la escuela en casa.

En estas etapas, sigue siendo un derecho del niño que la Administración le proporcione una plaza dentro del sistema reglado de Enseñanza. Por tanto, en cualquier momento, un niño de 6 a 16 años puede pedir plaza y la Administración debe obtenerlo en un centro Homologado.

Es decir, de los 6 a los 16 años, un niño no escolarizado puede inscribirse en el curso que le corresponde por edad de forma automática y, a los 16 años (incluso entrando con 15 años a 4º de ESO), obtiene el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Son casos que llaman de incorporación tardía y se tratan como alumnos que vienen de otros países y por tanto, de otros sistemas educativos.

Si no entra en el sistema educativo oficial antes de los 16 años, no obtiene el título de la ESO y por tanto, con 16 años, no podrá acceder al Bachillerato oa los Módulos de Grado Medio.
Incorporación con más de 16 años
Obtención del Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

Si se quiere acceder al Bachillerato oa Módulos de formación, es necesario obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Requisitos:

Tener 18 años o cumplirlos dentro del año natural en el que se realizan las pruebas.
Haber finalizado la ESO sin haber obtenido el título y no tener más de cinco materias pendientes (cuentan como una sola materia las cursadas con el mismo nombre en distintos cursos).
Haber finalizado la educación secundaria obligatoria durante uno de los dos cursos anteriores al que accede a las pruebas.

Una vez se obtiene el Título de graduado con educación secundaria, se puede acceder a:

1.- Un Módulo de grado medio.

2.- Bachillerato (El Bachillerato existe la opción de hacerlo a distancia…)
Si no se tiene el Graduado en educación secundaria, ¿qué hacer?

Acceso a un Módulo de Grado Medio:

Tienen acceso directo a los ciclos de grado superior las personas que cumplen alguno de los siguientes requisitos:
o tener el título de bachillerato,
o tener el título de técnico o técnica superior o especialista,
o haber superado el segundo curso de bachillerato de cualquier modalidad de bachillerato experimental,
o haber superado el curso de orientación universitaria (COU) o el preuniversitario,
o haber superado el curso específico para el acceso a los ciclos formativos de grado superior (CAS),
o tener cualquier titulación universitaria o una equivalente,
o haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Las personas que no cumplen ninguno de los requisitos mencionados deben superar una prueba de acceso. Para presentarse es necesario tener como mínimo 19 años en el año en que se realiza la prueba o 18 las personas que tienen el título de técnico o técnica relacionado con el ciclo al que quieren acceder.
Las personas que superan un ciclo formativo de grado superior obtienen el título de técnico superior, que les permite acceder:

o en cualquier estudio universitario oficial de grado o
o en el mundo laboral.
¿Qué hacer si no se tiene el Graduado, ni tampoco se ha hecho ningún Módulo y se quiere ir a la Universidad?
Acceso a la universidad:

1. A PARTIR DE LAS PAU

¿Quién puede hacer las PAU?

Alumnado que termina el 2º de bachillerato en Cataluña el año de las pruebas
Alumnado con el bachillerato o equivalente de cursos anteriores
Alumnado de sistemas educativos extranjeros
Alumnado de ciclos formativos de grado superior
Otras situaciones

2. ESTUDIANTES DE CICLOS FORMATIVOS

Quien puede realizar las pruebas de la fase específica

Los estudiantes que cuenten con títulos de técnico superior de formación profesional, técnico superior de artes plásticas y diseño, y técnico deportivo superior o equivalentes pueden acceder a enseñanzas universitarias de grado.

Estos estudiantes pueden acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de grado sin necesidad de realizar ninguna prueba; su nota de acceso es la calificación media de los estudios cursados. Si desean mejorar su nota de acceso pueden presentarse, con carácter voluntario, en la fase específica de las PAU.

3. MÁS GRANDES DE 25 AÑOS

Las personas mayores de 25 años pueden acceder a la universidad superando la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Estas pruebas son comunes para todas las Universidades de Cataluña.
Requisitos
Pueden presentarse a las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años los candidatos que reúnan los siguientes requisitos:

Tener 25 años antes del 1 de octubre del año en curso.

No tener superadas las PAU (o equivalente).

No estar en posesión de un título de técnico superior, de formación profesional, de artes plásticas y diseño, o de deportes (o equivalente).

No tener ninguna titulación universitaria.

4. PRUEBAS DE APTITUD PERSONAL (PAP)

Indicaciones generales

Los estudiantes que quieren acceder a algunos estudios de grado con prueba de aptitud personal deben efectuar, además de la preinscripción, una prueba de aptitud personal, y por eso deben formalizar su matrícula.
* Novedad: prueba de aptitud personal (PAP) para el acceso a los grados en educación infantil y primaria, con todas sus denominaciones, de las universidades públicas y privadas del sistema universitario catalán.

Enseñanzas de Ciencias de la actividad física y del deporte (UB, UPF, UdL, UdG y URV), Cine y medios audiovisuales (UB), Piloto de aviación comercial y operaciones aéreas (URV), y

Traducción e interpretación -inglés- (UAB y UPF).

Enseñanzas de Ciencias de la actividad física y del deporte (UVic-UCC)

Enseñanzas de Educación infantil/Educación primaria (Plan de mejora de la formación inicial de maestro/mención Lengua inglesa) (UVic-UCC).

¿Y si lo que quiero hacer es alguna enseñanza artística o deportiva?
Enseñanzas artísticas o deportivas

Las enseñanzas artísticas proporcionan a los alumnos una formación artística de calidad y garantizan la calificación de los futuros profesionales de las artes plásticas, el diseño, la música, la danza, el arte dramático y la conservación y restauración de bienes culturales.

Los ciclos de enseñanzas deportivas capacitan para ejercer profesionalmente la materia deportiva en su modalidad y especialidad cursada.

Estas formaciones son módulos de grado medio y superior

fuente: Departamento de Enseñanza
Hay otras formas de acceder a la formación reglada.

Son las siguientes:

1.- Estudiar mediante un centro extranjero a distancia (casi siempre en EEUU) y después se convalida el título gracias a la “Postila de La Haya”.

2.- Empadronar a tu hijo en el extranjero y matricularlo en CIDEAD (entre innovación y desarrollo a distancia)

3.- Sabiendo inglés, acceder directamente a la Open University, sin ninguna titulación previa.

4.- Sabiendo inglés, presentarse a las pruebas del sistema Británico y acceder a la Universidad británica y después a la catalana, mediante un traslado de expediente.

fuente: http://educarpetas.blogspot.com.es/