Tipus de Projectes XELL

Pot ser-te útil

Fem una classificació dels espais i projectes segons edats i segons grau d’implicació a la XELL. Uns i altres tenen unes condicions i avantatges diferents pel fet de formar part de la Xarxa d’Educació Lliure. Segons les edats dels infants i la presència de les famílies, distingim:

 • Criança (infants de 3 anys en avall) :
  •      Grups de Criança (un familiar de cada infant és sempre present)
  •      Espais de Criança (els infants es queden a càrrec d’un acompanyant sense presència de familiar)
 • Projectes (infants de 2 anys en amunt)

Per grau d’implicació i pertinença a la XELL, distingim, de més a menys, entre:

 • Adherits XELL (els pròpiament XELL):
  •      Projectes Adherits XELL
  •      Espais/Grups de criança Adherits XELL
 • Afins XELL (no són projectes pròpiament XELL):
  •      Espai Afí Emergent XELL
  •      Espai Afí Criança XELL
  •      Espai Afí Projecte XELL
  •      Espai Afí XELL (altres: botigues, casals, AMPES…)

Projectes Adherits XELL i Espais i Grups de criança adherits XELL

 • Per la Xell, un Adherit és un espai d’acompanyament en funcionament on hi ha uns adults acompanyants/mares/pares que tenen cura de vàries criatures a partir de dos anys d’edat.
 • L’espai i l’actitud dels adults es basen en els principis d’Educació Lliure de la XELL. No obstant, dins la XELL hi ha molts tipus d’espais amb característiques pròpies ben diferenciades.
 • Per adherir-se, l’experiència ens ha portat a demanar que la Xell i el projecte es coneguin per poder-nos explicar qui som i què fem els uns i els altres i compartir les afinitats pedagògiques que ens han portar a trobar-nos. I també per donar-vos informació sobre la Xell i el seu funcionament.
 • Després d’una primera visita en format de supervisió, el projecte i la XELL decideixen conjuntament si es tira endavant l’adhesió.
 • Un cop el projecte és adherit, si així ho desitgen, tots els i les acompanyants i famílies (i els seus membres) passen a comptar com associats a la XELL i a gaudir dels avantatges.
 • Ser projecte adherit XELL implica mantenir viu el contacte amb la XELL i els altres projectes adherits i participar, en la mesura del possible, de les activitats que s’organitzin (internes, com les trobades de projectes i externes, com les xerrades, tallers, etc).

Espais Emergents XELL Un emergent XELL és un espai Afí en vies de fer-se Adherit XELL. Distingim entre:

 • Emergents en gestació: encara no han arrencat (mentre no arrenquin poden seguir sent Emergents XELL)
 • Emergents funcionals: Porten menys d’1 any funcionant (només poden ser Emergents XELL un curs)

Per ser Emergent XELL demanem els següents requisits:

 • Projecte sense experiència (sense capacitat d’oferir formacions)
 • No són entitats potents (Fundacions, etc…)
 • Només podran ser emergents funcionals durant un any (és a dir, si funcionen com a projecte)
 • Després d’una primera visita en format de supervisió, el projecte i la XELL decideixen conjuntament si es tira endavant com Emergent XELL (camí de l’adhesió), confirmada la voluntat de seguir els principis de la XELL per ser Projecte Adherit. Amb especial cura pel que fa a l’edat i el respecte als processos d’adaptació.
 • Compromís d’adherir-se després de ser Emergent XELL
 • Què hi hagi un soci a títol individual que faci d’enllaç

Espais afins XELL Un espai afí és un projecte que s’ha apropat a la XELL per afinitats pedagògiques però que potser no compleix, per voluntat pròpia, algun dels principis pedagògics que considerem importants. Des de les edats de les criatures que es queden a l’espai sense algun familiar, a les ràtios, els objectius o expectatives vers els infants. Per tant, a diferència dels Adherits o dels Emergents XELL, són espais als que no avalem el projecte pedagògic. Distingim segons edat dels infants entre Projectes (2+) i Criança (0-3). I a part queden els espais que no són projecte educatiu (botigues, ampes, etc) En el cas de Criança, donada la sensibilitat de l’etapa, demanem una implicació més gran: comunicació fluida, participació a les trobades Afins Criança XELL, etc…

TAULA COMPARATIVA:

Què són Tipus Descripció Condicions i quota 2017-18 Avantatges XELL
Adherit XELL
Són projecte XELL
Projecte Adherits XELL (infants de 2 anys en amunt)
– Segueix els principis de la XELL expressats en el Manifest
– Primera visita / Supervisió XELL (per Adherir-se) – Quota anual: nº de famílies x quota anual individual (40€) – Participen en les activitats de la XELL – Participen en les Jornades de projectes XELL – Entren a l’assegurança col·lectiva XELL – Tindran Segell ADHERIT XELL
– Difusió del projecte per torbar: – Famílies – Espai – Acompanyants – Difusió de les activitats (tallers, etc) – Poden entrar a l’assegurança col·lectiva XELL
Grup/Espai de Criança Adherit XELL (infants de 3 anys en avall)
Espais Afins a la XELL (no són XELL)
No són espais XELL. Són espais afins a la XELL. Poden ser projecte, però també botiga, espai familiar, etc… En cas de projecte no poden o no volen ser adherit XELL.
Espai Afí EMERGENT XELL – En vies de fer-se Adherit XELL – Projecte sense experiència, com a molt fa un any que han arrencat. – No són entitats potents. – Clara voluntat de seguir els principis de la XELL (expressats al Manifest) – Es validen per una Supervisió XELL – Tipus: – En gestació: encara no han arrencat. – Funcionals: ja estan funcionant (només poden ser emergents funcionals un any). – Compromís d’adherir-se després de ser Emergent XELL. – Primera visita / Supervisió per fer-se Emergent XELL – Quota: 30€/quadrimestre (90€/curs) – Una persona d’enllaç queda inclosa com a sòcia individual en la quota. – Tindran un segell espai afí Emergent XELL – Els donarem suport i compartirem recursos amb ells (vocació de suport de la XELL) – Hi haurà trobades específiques pels espais afins (projectes, familiars, etc,…) PODRAN: – Fer difusió del projecte per torbar: – Famílies – Espai – Acompanyants – Entrar a l’assegurança XELLNO PODRAN: – Fer difusió d’activitats – Participar a les jornades de projectes XELL
Espai Afí XELL – Criança Espais de Criança afins que per alguna raó no es fan Adherits XELL: – Per decisió pròpia – Per no seguir algun dels principis de la XELL (expressats al Manifest): – Processos d’adaptació – Ràtios – Altres – Quota: 30€/quadrimestre (90€/curs) – Un persona d’enllaç queda inclosa com a sòcia en la quota. – Tindran un segell espai Afí Criança XELL – Els donarem suport i compartirem recursos amb ells (vocació de suport de la XELL) – Hauran de participar de les trobades específiques de Criança XELL
PODRAN: – Aparèixer al mapa del web un cop filtrat per Afins XELL – Entrar a l’assegurança XELLNO PODRAN: – Fer difusió del projecte – Fer difusió d’activitats – Participar a les jornades de projectes XELL”
Espai Afí XELL – Projecte Projectes educatius afins que per alguna raó no es fan Adherits XELL: – Per decisió pròpia – Per no seguir algun dels principis de la XELL (expressats al Manifest): – Processos d’adaptació – Ràtios – Altres – Quota: 30€/quadrimestre (90€/curs) – Un persona d’enllaç queda inclosa com a sòcia en la quota. – Tindran un segell espai Afí XELL – Criança – Els donarem suport i compartirem recursos amb ells (vocació de suport de la XELL) – Poden particiar a les trobades específiques pels espais afins
Espai Afí XELL Familiar Espai Afí XELL Botiga Espai Afí XELL Colònies Espais afins a la XELL que no són projecte o espai de criança – Quota: 30€/quadrimestre (90€/curs) – Un persona d’enllaç queda inclosa com a sòcia en la quota. – Tindran un segell espai afí a la XELL