Perquè i com associar-se

Pot ser-te útil

Perquè associar-te?

La Xell és la Xarxa d’Educació Lliure: una associació de persones i entitats a favor d’una mirada respectuosa envers les necessitats vitals de la persona. En particular dels infants i les seves famílies. Creiem que educar no significa instruir, ni tan sols ensenyar, sinó més aviat cuidar i acompanyar els processos de vida dels infants, les seves famílies i els de qui els acompanya.

La Xell té dos grans objectius

 • Ajudar els nous projectes d’educació lliure i viva i facilitar l’intercanvi entre els que ja funcionen.
 • Difondre, des de la proximitat, aquesta mirada respectuosa envers la infància.

La XELL no està pensada com una entitat de serveis. La principal raó per associar-s’hi és fer pinya i donar suport al moviment d’una educació centrada en la persona, en la seves necessitats, de manera integral, sana, respectuosa i viva. Respectuosa amb l’infant, amb qui l’acompanya i amb l’entorn.

L’associació es dedica a donar suport als espais d’educació lliure, a difondre aquesta mirada envers l’acompanyament dels infants i a treballar per un reconeixement legal de les opcions que no passen per l’escolarització formal, ja que actualment no hi ha una figura legal explícita a la que ens puguem acollir (ni les famílies que eduquen a casa, ni les “escoletes” alternatives que són incompatibles amb els requisits que s’exigeixen a l’escola privada formal).

Som una associació sense ànim de lucre. De fet la Xell som la gent que en formem part. Es cobra una quota per una part de les hores de gestió (tot i que gran part de la feina que es fa és voluntària), pel manteniment del web, pels desplaçaments per a fer reunions, el lloguer d’espais per a fer conferències i activitats, i pel fons de cara a les tasques de la comissió de legalitat per visitar els partits polítics i l’Administració i per encarregar un estudi legal sobre les possibles vies de legalitzar els espais d’educació lliure que no compleixen els requisits d’escola formal, així com l’educació en família.

Qui es pot associar?

A la Xell s’hi poden associar:

 • persones a títol individual: Socis i sòcies.
 • projectes d’educació lliure, entesos com espais preparats, on hi ha uns infants que són acompanyants per uns adults de referència, familiars o no: Projectes Adherits XELL.
 • Altres Espais, educatius o no, afins a la mirada de l’educació lliure/viva, també en altres àmbits: Espais Afins a la XELL.

Diem que les persones s’inscriuen a la XELL i els projectes s’hi adhereixen. Per això parlem de persones sòcies i Projectes Adherits XELL, que són els projectes pròpiament XELL.

A part dels projectes Adherits XELL, també volem acollir a un altre nivell altres entitats associant-les dins la figura d’Espai afí a la XELL: Per un costat, els espais educatius, de criança, infantil i amunt, mares de dia, etc, afins als nostres plantejaments, encara que per les raons que siguin no es facin projecte Adherit XELL, i per un altre costat, espais que no són necessàriament projectes educatius però que estan en línia amb la nostra forma d’entendre la vida en altres àmbits: espais familiars, botigues, preparació al part, colònies… Tots sou benvinguts!

Un projecte educatiu que sigui espai Afí a la XELL pot fer-se projectes Emergents XELL: projectes joves que encara no són projectes XELL, però estan en vies de fer-s’hi. Gaudint així dels avantatges de difusió amb eines de la XELL per trobar famílies, acompanyant, espai…

Avantatges de pertànyer a la XELL

Tot i que l’objectiu és donar suport i fer pinya amb el moviment d’educació lliure, associar-s’hi implica també uns avantatges que descrivim tot seguit:

AVANTATGES PER A LES PERSONES ASSOCIADES A LA XELL

 • Participar en els òrgans de l’associació: comissions, assemblees, junta (Grup de Treball)
 • Obtenir descomptes en les activitats de la XELL: tallers de formació, seminaris, trobades pedagògiques
 • Accés al centre de documentació.
 • Descomptes en activitats d’altres entitats vinculades a la XELL.
 • Possibilitat de fer preguntes, difusió d’activitats i propostes sense ànim de lucre, trobar gent, etc a la llista i al web de la Xell.
 • Accés a la borsa de treball i voluntariat
 • Aparèixer al Directori de productes i serveis

AVANTATGES PER ALS PROJECTES ADHERITS A LA XELL

 • Una formació inicial (Supervisió de primera visita) amb els temes més freqüents que són objecte de dubtes i consultes.
 • Tenir accés a informació restringida del web (gestió de socis, borsa de treball, inscripció al Directori de Productes i serveis,…).
 • Difusió de les activitats del projecte a través de la llista, el web, les fires, ….
 • Difusió de les activitats pròpies dels Acompanyants
 • Descomptes en activitats organitzades per la XELL i els projectes adherits.
 • contractar l’assegurança col·lectiva XELL pel projecte (Responsabilitat Civil, Responsabilitat Junta Directiva, accidents infants, accidents adults) amb condicions molt avantatjoses pel projecte i preus molt competitius.
 • Associació voluntària a la XELL sense cost addicional de tots els membres de les famílies participants en el projecte adherit, amb els avantatges dels socis individuals.
 • Representativitat col·lectiva davant l’administració en els temes legals acordats col·lectivament.
 • Accés a la borsa de treball i voluntariat
 • Accés i presència al Directori de productes i serveis oferts per membres de la XELL
 • Participació a les trobades de projectes XELL
 • Participació a les trobades d’acompanyants
 • Participació al Grup de Treball de la XELL (òrgan de coordinació)

AVANTATGES PER ALS PROJECTES AFINS XELL

 • Tenir accés a informació restringida del web (gestió de socis, borsa de treball, inscripció al Directori de Productes i serveis,…).
 • Difusió del projecte a través del web, les fires, ….
 • Descomptes en activitats organitzades per la XELL i els projectes adherits.
 • contractar l’assegurança col·lectiva XELL pel projecte (Responsabilitat Civil, Responsabilitat Junta Directiva, accidents infants, accidents adults) amb condicions molt avantatjoses pel projecte i preus molt competitius.
 • Inclou un soci/a a títol individual amb tots els avantatges descrits aquçi dalt.
 • Accés a la borsa de treball i voluntariat
 • Accés i presència al Directori de productes i serveis oferts per membres de la XELL
 • Participació a les trobades de projectes XELL. En particular, els Afins Criança (espais de 0-3) prenen el compromís d’assistir a les trobades d’Afins Criança XELL
 • Participació a les trobades d’acompanyants
Com associar-se a títol individual a la XELL

Per associar-se a títol individual cal:

 • Omplir el formulari d’inscripció per a socis individuals
 • Abonar la quota a títol individual:

La Xell es basa en el Curs escolar, de setembre a agost. Les quotes individuals es prorrategen per quadrimestre en funció del moment del curs en què s’entra.

QUOTES ANUALS  (cobreixen fins l’agost)

INDIVIDUAL

FAMILIAR

Si s’entra entre setembre i desembre

40€

50€

Si s’entra entre gener i abril

30€

40€

Si s’entra entre maig i juliol

20€

30€

Quota reduïda per estudiants de Graus universitaris, d’ESO i Batxillerat i persones a l’atur o sense ingressos. (Mateixa quota entrant en qualsevol mes)

15€

N/A

 • La quota familiar, inclou la parella i infants.
 • Els formularis de l’agost els tramitem com altes al setembre.
 • Es fan en un sol pagament però si s’entra al primer quadrimestre i es domicilia, es pot fraccionar la quota en tres pagaments, un per quadrimestre: de 15€, 15€ i 10€
 • També agraïm donatius superiors.

Si t’associes a títol individual, pots identificar-te com a Acompanyant (ets, has estat o vols ser acompanyant de projecte), amb el que t’incloem a la llista i espais específics per a Acompanyants (llista d’Acompanyants, accés a la Borsa de Treball i Voluntariat, trobades d’acompanyants…)

Formulari d’inscripció

Com adherir-se com a projecte a la XELL
 • Per la Xell, un projecte Adherit XELL és un espai d’acompanyament en funcionament on hi ha uns adults acompanyants/mares/pares que tenen cura de vàries criatures a partir de dos anys d’edat (Projecte XELL) o d’un a tres anys (Espai de Criança XELL).
 • L’espai i l’actitud dels adults es basen en els principis d’Educació Lliure de la XELL. No obstant, dins la XELL hi ha molts tipus d’espais amb característiques pròpies ben diferenciades.
 • Per adherir-se, l’experiència ens ha portat a demanar que la Xell i el projecte es coneguin per poder-nos explicar qui som i què fem els uns i els altres i compartir les afinitats pedagògiques que ens han portar a trobar-nos. I també per donar-vos informació sobre la Xell i el seu funcionament.
 • Després d’una primera visita en format de supervisió (formació individualitzada d’un dia al vostre espai en funcionament), el projecte i la XELL decideixen conjuntament si es tira endavant l’adhesió.
 • Un cop el projecte és adherit, si així ho desitgen, tots els i les acompanyants i famílies (i els seus membres) passen a comptar com associats a la XELL i a gaudir dels avantatges de ser soci o sòcia.
 • Ser projecte adherit XELL implica mantenir viu el contacte amb la XELL i els altres projectes adherits i participar, en la mesura del possible, de les activitats que s’organitzin (internes, com les trobades de projectes i externes, com les xerrades, tallers, etc). Tot i que la XELL està pensada per fer tot allò que els projectes voldrien que es fes però no donen a l’abast 🙂
 • Els passos a fer, doncs, són els següents:
  1. Omplir el formulari d’adhesió del projecte
  2. Quedar amb algú de la Xell per la 1ª visita, si escau.
  3. Tramitar l’adhesió
  4. Abonar la quota

Què costa adherir-se i com funciona la primera visita?

El primer any, el projecte ha d’abonar la quota anual més el cost de la Primera Visita. La Primera Visita té el cost d’una Supervisió, menys el descompte, en cas d’adhesió, explicat més avall. El segon any i següents, el projecte només abona la quota anual.

Les condicions econòmiques de la quota anual dels projectes Adherits, són les següents:

 • És el projecte qui decideix adherir-se i qui paga la quota, no les famílies directament. Després, internament, cada projecte decideix com fer front a la gestió i a la inversió (recomanem carregar 4€ a les quotes que paguen les famílies mensualment al projecte)
 • La quota del projecte és funció de la mida del projecte.
 • La mida del projecte ens la dóna el número de totes les famílies presents (sense comptar acompanyants ni germans).
 • La quota es calcula multiplicant el número de famílies presents per una quota individual anual
 • La quota individual anual és de 40€, que es prorrategen per quadrimestre si no s’entra a principi de curs (30€ al 2n Q., 20€ al 3r Q.).
 • És a dir, la quota d’enguany per adherir-se a la XELL és de: nº de famílies x 40€.
 • D’aquesta manera, l’esforç econòmic de la gent que sosté els projectes petits és el mateix que el de la gent que sosté els projectes grans.
 • La quota es fracciona en tres rebuts (un per quadrimestre).

Si voleu tirar endavant l’Adhesió, hauríem d’organitzar la Primera Visita, que té el mateix format que una Supervisió, un servei d’assessorament pedagògic presencial realitzat al projecte que ho demana. Funciona com segueix:

 • Una persona de la XELL :
  • Va a l’espai en hores de funcionament
  • S’hi està unes 3 hores, només observant
  • Es parla amb les persones que coordinen i porten el projecte.
  • Es fa un informe per al projecte amb observacions
  • En cas de Supervisió com a Primera visita, es decideix conjuntament amb el projecte si el projecte s’adhereix.
 • Les condicions econòmiques i els descomptes són els següents:
 • El cost és de 250€, la XELL es fa càrrec dels desplaçaments.
 • Descomptes: Si el projecte s’adhereix, es descompten 50€ de la quota anual del curs en què s’entra a la XELL

Tot plegat, quota i 1ª Visita, fa que en cas d’adherir-se el primer curs cal pagar la quota anual més 200€ de la 1ª visita. En cas de no adherir-se el projecte només abona els 250€ del cost de la Supervisió XELL (la 1ª Visita). Els següents cursos només es paga la quota de l’associació i, si escau, l’assegurança col·lectiva.

Si el tema econòmic és un problema per al projecte (de liquiditat o ideològic), es busquen possibles alternatives per a què els diners no siguin una raó per quedar-se fora.

La Supervisió XELL és una activitat de caire pedagògic. Una formació. L’adhesió es decideix junt amb el projecte. És a dir, que no és una inspecció o un examen, sinó una posta en comú per decidir plegats d’iniciar el camí junts, en coherència amb els nostres principis. És sobretot per conèixer’ns i començar a crear vincles.

Val a dir que independentment de tramitar o no l’adhesió, els projectes que han gaudit d’una supervisió han valorat molt positivament l’experiència d’assessorament pedagògic que representa.

Els projectes adherits formen part de la XELL com a entitats de ple dret, doncs la XELL som els projectes i les persones que fem la xarxa.

Formulari d’adhesió del projecte

Si sou un projecte que arrenca o a punt d’arrencar, mireu-vos l’opció de fer-vos Espai Afí a la XELL com Projecte Emergent XELL, aquí sota.

Com associar un espai Afí a la XELL

A part dels projectes Adherits XELL (els espais educatius XELL), també volem acollir espais educatius, de criança, infantil i amunt, etc, afins als nostres plantejaments, encara que per les raons que siguin no es facin projecte Adherit XELL, i espais que no són necessàriament projectes educatius però que estan en línia amb la nostra forma d’entendre la vida a altres nivells: espais familiars, botigues, preparació al part, colònies… Tots sou benvinguts!

Els espais Afins a la XELL que són projectes, apareixen en un espai específic del web però no poden fer difusió de l’espai o les activitats pròpies com els projectes Adherits XELL. Es faran també trobades específiques per projectes afins a la XELL. Gaudeixen d’un segell “afí a la XELL” i tenen descomptes en activitats i serveis XELL. Un avantatge important és l’assegurança conjunta (es paga a part de la quota), que sol ser molt més econòmica que anant per lliure, millors cobertures i amb una gestió més fàcil per part dels projectes.

En cas que no haguéssiu arrencat l’espai o portéssiu menys d’un any en funcionament, podríeu fer-vos Emergent XELL si es compleixen els principis de la XELL  i la intenció és d’adherir-se a la XELL passat un any. En aquest cas, sí que es permet la difusió per trobar famílies, espai i acompanyants amb les eines de la XELL. Si pot ser el vostre cas i interès, ens ho comuniqueu.

Per fer-vos Espai afí a la XELL cal que:

 • Ompliu el formulari d’Espai afí a la XELL
 • Que ompliu el formulari d’inscripció, per poder associar algú a títol personal, enllaç amb l’espai, amb els avantatges de les persones sòcies, sense cost addicional.
 • Opcionalment, per tenir fitxa al WEB de la XELL i sortir-hi al mapa de projectes, cal omplir el Formulari de projecte
 • Per a poder passar-vos la quota ens hauríeu d’indicar un número de compte,
  •        30€ al setembre
  •        30€ al gener
  •        30€ al maig
 • Si estiguéssiu interessats en l’assegurança col·lectiva XELL, ens ho comuniqueu a secretaria@educaciolliure.org o als comentaris dins el formulari.